Back to Access
CZ
 Study branches 
 Národní závěry (> Conclusions)

Národní závěry: Česká republika

Petr Viceník
Výzkumný Ústav Odborného Školství (VÚOŠ)

duben 2000

Reference to national case study on CZ: Study branches.and to topic workshop (CZ/FI) on scope of qualifications.Srovnání programů odborného vzdělávání s dvojí orientací v České republice s obdobnými vzdělávacími programy v zahraničí 

Výsledky programu Leonardo DUOQUAL představují naše programy odborného vzdělávání s dvojí orientací jako programy, které splňují veškerá kritéria ideálního modelu odborného programu vysoké kvality. Vysoké společenské uznání i úspěšnost jejich absolventů na pracovním trhu a při vstupu do vysokoškolského vzdělávání by mohly sloužit jako příklad zdařilé koncepce odborného vzdělávání a přípravy, která byla vyvíjena po dlouhé období. Tyto programy odborného vzdělávání poskytují různé kvalifikace techniků a vysoce kvalifikovaných dělníků pro široký okruh národního hospodářství na úrovni rovnocenného úplného středního vzdělání bez ohledu na rozdílnou odbornou složku vzdělávání zahrnutou do programu odborného vzdělávání.
    Mnoho zemí vyvinulo své vlastní programy odborného vzdělávání s dvojí orientací, které se v mnoha jednotlivých rysech liší. Kvalifikace, které poskytují, jsou buď přímo přijímány pracovním trhem, nebo usnadňují získání uznávané kvalifikace přípravou na pracovním místě. Rozdíly mezi programy se projevují také v míře integrace všeobecného a odborného obsahu v kurikulu těchto programů. Naše programy odborného vzdělávání s dvojí orientací vycházejí z velice dobré koncepce integrace všeobecného, základního odborného a odborného obsahu vzdělávání, který je směrován k získání uznávané kvalifikace. Tento typ integrace vytváří prostor pro další rozvoj našeho kurikula tak, aby vyhovovalo perspektivním požadavkům. 
    Zisk z tohoto pozitivního rysu našeho odborného vzdělávání na úrovni úplného středního vzdělání je však snižován nízkou úrovní porozumění této koncepci v každodenní praxi. Vzájemné srovnávání, které proběhlo v rámci srovnávacích studií a přehledů, nám může napomoci v hlubším porozumění pozitivním a negativním rysům našeho odborného vzdělávání. Například některé výsledky programu DUOQUAL ukazují, že rozvoj programů odborného vzdělávání s dvojí orientací je velmi těsně spojen se změnami učebních metod, se zaváděním a osvojováním nových významných prvků, které vedou k osvojení klíčových a všeobecně uplatnitelných dovedností. Mnoho našich vyučujících není dosud na takový úkol připraveno.

Další rozvoj našich programů odborného vzdělávání s dvojí orientací  

Návrhy na budoucí vývoj kurikula odborného vzdělávání pokračují ve dříve zmíněné koncepci. Umožňují další rozvíjení všeobecných a klíčových dovedností pro vyšší adaptabilitu absolventů podle požadavků specifických a perspektivních kvalifikací. Tato koncepce může rovněž nabídnout prostor pro větší vliv vyučujících na obsah vzdělávání a zvýšit odpovědnost škol za kvalitu vzdělávání a také za úroveň kvalifikace osvojené absolventy jednotlivých škol.
    Přijetí tohoto návrhu konečně odstraní setrvačnost učebních praktik vyučujících a řízení určovaného okamžitými potřebami na všech úrovních řízení školství. Výsledkem dnešní malé a nesystematické výměny zkušeností mezi vyučujícími je, že učební metody se dosud nepřizpůsobily tomu, že množství těch, kdo vstupují do programů odborné přípravy s dvojí orientací, rychle vzrostlo, a proto se i změnila průměrná připravenost žáků pro tento typ odborného vzdělávání. Předpokládané změny maturitních zkoušek nemohou poskytnout kladný výsledek bez velice vážně míněného vzdělávání učitelů.
    Významnou roli v budoucí adaptabilitě absolventů má praktická příprava. Rostoucí význam má zejména její funkce v procesu aplikace teoretických znalostí a v osvojování základů know-how příslušného oboru. Podíl praktické přípravy ve školních zařízeních (dílny, laboratoře atd.) je přiměřený a příprava v nich je v souladu s cíli vzdělávání jednotlivých oborů, ztrácí se však spojení mezi školami a podniky. Výsledkem je oslabování cílů praktické přípravy.
    Výzkumní a řídící pracovníci budou muset vyhodnotit situaci, navrhnout a podpořit programy těsnější spolupráce mezi školami a podniky dříve, než začnou být osvojované kvalifikace kritizovány. Taková kritika by mohla vést k poklesu vysokého kreditu našich odborných programů s dvojí orientací. Mohli bychom ztratit jednu z našich komparativních výhod a dostat se do pozice země, která se, z hlediska probíhajících reformních procesů, zpožďuje za ostatními evropskými zeměmi.

Top of the page
 First set up 04/05/2000
Latest update 04/05/2000
Editor: Petr Viceník
 Contact: Sabine Manning
Š WIFO