FINNBASE
The principal branches of  study in Czech vocational education
CZ-01-C1
> Access
> Index
Review
 Comment (in English)
Issue The development of the system of branches of study in vocational education since 1990 has not proceeded according to a clear-cut concept. The schools, which felt to be constrained in their own initiatives especially in adaptation of qualifications for regional needs before 1990, were permitted by instructions of the Ministry of Education to change curriculum up to a given range (10% of the week training periods and/or 30% of the content) or  to supply their own curricula. 
    The permitted loosening of the curricula was utilized for the incorporation of new findings from the development of science and technology and the topical questions of the transformation of the national economy. Some, especially private schools tried to complete their own profile or to create specific orientations of education to be visible on the “education market”.  This process led to a weakening of the common conceptual principles and to an increase in the number of branches of study after 1990.
    Measures directed to support common rules for introducing general subjects and basic vocational subjects and to preserve a consistent system of qualifications have led to the design of the Secondary School VET Standard (SSVS) approved in 1997.  The SSVS gives common requirements on general education and key (generally applicable) skills for all vocational programmes  at secondary and upper secondary levels of education. These requirements are common for all educational programmes at the same level of education.  The SSVS gives also common aims and contents of basic vocational subjects for 23 different groups of vocational education.
    Due to the fact that the common rules for introducing general educational subjects and basic vocational subjects were more or less accepted even before the SSVS, the increasing number of branches of study did not lead to narrow qualifications as it could appear from the titles of the individual branches of study. There was not a quite clear context of the titles and the qualifications in question.  (P.V. 22/09/99)
Taustalähtökohdat ja tavoitteet vastaavat pitkälti sitä, mitkä Suomessakin on julki ilmaistu ammatillisen koulutuksen kehittämisen tavoitteiksi ja perusteluiksi. Nopea työelämän muutos edellyttää joustoa koulutuksessa ja, jotta se jousto voitaisiin kohdentaa työllisyyden edistämiseen, päätökset siitä on nähty järkeväksi tehdä paikallisella ja alueellisella tasolla.
    Toinen yhteinen piirre järjestelmillämme on se, että ammatillisella koulutuksella tähdätään sekä yleisten kvalifikaatioiden että ammatillisten kvalifikaatioiden tuottamiseen, nuoret varustetaan mahdollisimman laaja-alaisella perusammattitaidolla, jotta he pystyvät työelämässä sopeutumaan nopeaan muutokseen ja tarvittaessa uudelleen kouluttautumaan. Periaate on myös olennainen osa elinikäisen oppimisen ideologiaa.  (M.K. 08/05/01)
Measure The concept  of 'principal branches of study (PBS)' was introduced as the basic tool for the structuring, classification and differentiation of the branches of study.
    The term 'principal branch of study' refers to a group of branches of study, i.e. education programmes, which have the following characteristics: while they may differ in their titles, education plans, minor concept objectives, the arrangement of their education paths or their contents, they are conceived in such a way that their graduates are trained for the similar jobs or working positions in one and the same field of human activities.
    The Classification of the Principal Branches of Study (CPBS) has replaced the former Uniform Classification of Education Branches since September 1998. The CPBS presents the titles of the PBS and differentiates them into categories according to the acquired level of education. Some PBS, e.g. PBS providing dual qualifications, are included into two categories.
     The L category (complete secondary education with apprenticeship and a Maturita) includes the PBS which provide complete secondary vocational education achieved by the following routes: the Secondary Vocational School (SVS) education programmes with a Maturita, and the SVS or Secondary Technical Schools (STS) education programmes with a Maturita for those who successfully finished three-year apprenticeship (extension study).
    The M category (complete secondary vocational education with a Maturita - without apprenticeship) includes the PBS with Maturita graduation except for programmes included under the L category, i.e. the PBS which provide complete secondary vocational education with a Maturita (without apprenticeship). It involves  the graduation from the STS education programmes plus some other education programmes of the post-Maturita studies.
    The CPBS sets forth 78 PBS in the category L and 98 PBS in the category M, while 67 of the mentioned PBS can include education programmes of both categories.  (P.V. 22/09/99)
Koulutuspoliittisesti keskeistä on löytää riittävä tasapaino kahden, joskus keskenään ristiriitaisenkin tavoitteen välillä. "Työelämän tarpeet" voivat olla lyhyen aikavälin tarpeita, jotka eivät ole samansuuntaisia yksilön henkilökohtaisten tarpeiden ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta.
    Oppilaitosten profiloituminen on selkeä trendi maissa, joissa perinteisesti koulutuksen ohjaus on ollut suhteellisen keskitettyä. Laaja-alaisuus ja profiloituminen eivät kaikissa tapauksissa tue toisiaan, vaan profiloitumiseen liittyy riski siitä, että oppiminen muotoutuu liian erikoistuneeksi.
    Kysymys yleisistä ja erityisistä taidoista on jatkuvan keskustelun alaisena. Ei ole olemassa ratkaisua, jolla voitaisiin tyydyttää kaikkien osapuolten tarpeet ja odotukset tasapainon löytämiseksi yleistaitojen ja erityisten ammattitaitojen välillä. Edes erityistaitojen tarpeet työelämässä eivät ole yksiselitteisiä, työn organisointi ja työpaikan koko määrittävät näitä tarpeita.  (M.K. 08/05/01)
Impact PBS are important for a new concept of a 'two stage curriculum' for all vocational education programmes. The concept presupposes an obligatory part of the curricula (1. stage guaranteed by the state - state curriculum) and a part of the curricula (2. stage) which is elaborated by schools according to their orientations, regional needs or changes on the labour market.
The state curriculum will cover characteristics, aims, goals, competencies and contents connected with general education and basic vocational education (SSVS) and the profile vocational education and training, which give a broad basis of  the PBS qualification.
    The part designed by a school can introduce some specialisation which respects the broad qualification given by PBS. The specialisation serves for increasing adaptability to some special activities or working functions in the broader framework of the respected qualification, but the main instructional task of  the school part curriculum is to give a background for training in application of knowledge, mental and/or manual skills acquired by means of the obligatory part of the curricula.  (P.V. 22/09/99)
Kahden vaiheen ops-rakenne näyttää reviewin perusteella selkeältä ja tarjoavan mahdollisuuden yhtäältä asettaa kansallisia tavoitteita ammatilliselle osaamiselle ja toisaalta jouston ottaa huomioon paikalliset ja alueelliset olosuhteet. Tässä suhteessa tulee kuitenkin aina kysyä, mikä on päätösvallan delegoimisessa paikalliselle toimijalle keskushallinnon osoittama luottamuksen aste. Delegointi tarkoittaa todellisuudessa variaatioiden sallimista. Opiskelijan ja paikallisen työnantajan etu eivät aina ole ainakaan lyhyellä aikavälillä yhteneviä. Taidot, joita paikallinen työnantaja tänään kysyy, eivät välttämättä takaa nuorelle työllistymistä tulevaisuudessa tai toisen työnantajan palveluksessa. Siksi kansallisen koulutuspolitiikan tavoitteet tulisi pystyä määrittelemään yksiselitteisesti ja lähtien pitemmän aikavälin tarpeista.
    Ammatillisen peruskoulutuksen tulee nopeassa työelämän muutoksessa luoda ennen kaikkea valmiuksia jatkuvasti laajentaa osaamista. Lähtökohtana ei enää voi olla, että ammatillinen koulutus tuottaa valmiita ammattityöntekijöitä. Tšekkiläinen malli näyttää suomalaisesta näkökulmasta tavoittelevan samanlaista osaamisen tuotantoa kuin ammattikoulutus Suomessakin. Nuori oppii perustaidot, joilla voi hakeutua monenlaisiin tehtäviin, ei edes pelkästään valitsemansa principal branch of studyn alueella, vaan sitäkin laajemmin. Toisaalta hänen osaamistaan tulee kehittää niin, että hänellä on sekä motivaatio että kyky oppia uutta koko aktiivin työikänsä ajan. 
    Keskieurooppalaisen perinteen mukainen työssäoppimisen malli, kuten Tšekissä, korostaa käden taitoja enemmän kuin suomalainen oppilaitoskeskeinen järjestelmä, jossa vasta ollaan laajentamassa työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuutta koulutuksessa. Työpaikkaopetus on kuitenkin aina juuri sille työpaikalle ominaisten ammattitaitojen opetusta ja sillä tavoin myös saattaa kaventaa nuoren mahdollisuuksia oppia ammatin yleisiä piirteitä, jotka laajentaisivat työllistymismahdollisuuksia. (M.K. 08/05/01)
Reference The following aspects can be traced in the indicated sources: the methodology, construction, codes and full structure of  PBS in  (CPBS 1998); the framework of the SSVS, its aims and content covered by it in (SSVS 1997); the abstract of the SSVS (in English) in Vicenik, Lejckova  et al. 1999a, p. 23; the relationship of the general and vocational components of vocational education programmes in the Czech Republic in Vicenik, Lejckova et al. 1999a, p. 27, see also European comparison of dual qualifications online; the development of qualifications in the Czech Republic from the past to the present in Vicenik, Virolainen et al.1999a, p. 12, see also summary online. (P.V. 22/09/99)  
Author Petr Vicenik Matti Kyrö

>Access to reviews<  FINNBASE   >Index of reviews<

Top of the page
  First set up: 02/11/1999
Latest update: 23/05/2001
 Contact: Sabine Manning
© WIFO/ IER Jyvaskyla