FINNBASE
"Double qualifications" within the dual system in Germany
DE-01-C7 
> Access
> Index
Review
 Comment (in English)
Issue The pilot projects presented in this review are conditioned to a considerable extent by the specifically German differentiation drawn between vocational and general education. The route of double qualification offers a vocational certificate and the qualification to study in higher education, opportunities which otherwise can only be attained in different traditional educational school types which stand in isolation from each other. These traditional school types continue to operate within the context of the differentiated treatment of vocational and general education - despite the fact that two large-scale all-encompassing reforms of the school system as a whole have attempted to eradicate the problem.
    This situation has led to the paradox that young people pursue Gymnasium courses in order to obtain the Abitur not only because they believe it will secure them entry to the university, but also because they believe that they will then have a solid base from which to secure a traineeship (in certain intellectually demanding vocations). Seen from this perspective, it becomes only too apparent that educational measures offering double qualifications would, in many instances, indeed make good sense.  (S.M. ed. 14/09/99 - based on Bremer & Kusch 1999)
Saksalainen ammatillisen koulutuksen duaalimalli, jossa ammatillinen ja yleissivistävä koulutus käytännössä ovat erillään, on lähtökohdiltaan kovin erilainen kuin suomalainen ammatillisen koulutuksen malli ja kehittämistraditio. Suomessa ammatillista koulutusta on kehitetty pyrkien integroimaan yleissivistys ja ammatillinen osaaminen yhdeksi kokonaisuudeksi siten, että koulutuksen tavoitteena on laaja ammattisivistys. Tutkintojen tavoitteena ovat sekä laaja-alaiset ammatilliset valmiudet että yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava yleissivistys ja jatko-opintovalmiudet. 
    Saksan yrityskeskeisiin ammatillisiin valmiuksiin tähtäävä koulutus ja toisaalta siitä erillinen jopa erillisen opetussuunnitelman mukaan toteutettava yleissivistävä koulutus tuntuvat  vaikeasti yhdistettäviltä niin, että voitaisiin turvata  opiskelijan ammattisivistyksellinen kokonaiskehittyminen. Kokeilut, joissa näitä pyritään yhdistämään ovat todella mielenkiintoisia. (S-L.K. 07/06/01)
Measure Two pilot projects are described:
(a) Duale Berufsausbildung und Fachhochschulreife (dual vocational education and access qualification for higher-level studies) in Bavaria;
(b) Schwarze Pumpe (name of a brown coal production firm) in Brandenburg.
The objective in both cases is to enable trainees within the dual system of vocational training to obtain the necessary certificates and qualifications needed both to complete an initial vocational training (Facharbeiterbrief) and to enter higher-level studies at a Fachhochschule.
    The time frame within which these qualifications can be achieved is of shorter organisational duration than traditionally would be (or is) the case (pilot project duration is 3 to 3 ½ years, while the standard vocational training takes 3 ½ years with an additional Fachoberschule/Berufsoberschule course of 1 to 2 years). 
    Unlike previous modes of double qualification, both pilot projects noted above are being carried out with the close co-operation and involvement of the training enterprises. This participation offers an educational model, and thus a methodological and didactic strategy, which closely aligns higher learning (preparation for the Fachhochschule) with vocational hands-on training. Students learn by doing. Theory and practice go hand in hand. 
    Both pilot projects must respect the legal regulations and/or existing educational/training requirements (involving a minimum of instructional time that must be spent on covering core subjects and subject matter). Nevertheless, because the co-operation of the pilot project partners allows for training/instruction to take place at only one site of learning (either at the school or enterprise), a time saving mechanism is guaranteed. In this way the reduction of the length of training does not mean that the transmission of general or, for that matter, vocational knowledge or know-how is necessarily reduced. 
    Furthermore, an additional opportunity becomes available. This involves the development of new curricular projects that integrate general and vocational contents and thus also save time. Moreover, such elements of the Fachoberschule/Berufsoberschule which generally - with the exception of the field of technology - are of an apparently theoretical nature, in actual fact fit into the curricula of vocational education very well. This also applies to foreign language instruction. (S.M. ed. 14/09/99 - based on Bremer & Kusch 1999)
Artikkelissa esitellyissä kahdessa kokeilussa tuotettiin kaksoispätevyys eli sekä ammatillinen tutkinto että jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluun samassa ajassa tai jopa lyhyemmässä ajassa kuin pelkän ammatillisen tutkinnon suorittaminen vaatii. Kokeilut toteutettiin tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa liittämällä teoriaopinnot työssä tapahtuvaan opiskeluun. Kokeilut olivat ilmeisesti ennen kaikkea opetusmenetelmällisiä kokeiluja  
    Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta esitetyt kokeilut ovat lisänneet jatko-opintomahdollisuuksien lisääntymisen johdosta. Paremmat jatko-opintomahdollisuudet tuovat helpotusta siihen yrityskeskeisen koulutuksen ongelmaan, joka syntyy yrityksen toiminnan lakatessa tai muutoin työllisyystilanteen vaikeutuessa.
    Erittäin positiivinen lähtökohta kokeiluissa mielestäni on jatko-opintovalmiuksia tuottavien opintojen integrointi ammatin opiskeluun työpaikoilla. Mielestäni kokeilut positiivisella tavalla ovat osoittaneet, että työssä voidaan oppia ja opiskella myös teoreettisia perusteita ja että ammattitaidon opiskelu myös antaa valmiuksia jatko-opintoihin. Tältä osin jääkin kysymään, onko  voimakas teorian ja ammattikäytännön opiskelun erottaminen lainkaan perusteltu. Saman henkilön kokonaiskehittymisestähän on joka tapauksessa kysymys. Erottaminen voi myös merkitä sitä, että teoriaopinnoissa opiskelu ei siirrykään osaksi ammattitaitoa.
    Lisäksi jäin pohtimaan sitä, miten koulutuksen tavoitteet, joiden perusteella integroitavat opinnot valittiin, oli määritelty. Oliko kokeilussa kysymys vain ammatillisen osaamisen rikastamisesta integroimalla teoriaopintoja työpaikoilla tapahtuvaan opiskeluun vai oliko tavoitteita laajemmin pohdittu tai määritelty opiskelijan kokonaiskehittymisen näkökulmasta? Suomessa ammatillisen koulutuksen tavoitteissa korostetaan jopa lainsäädännön tasolla opiskelijan persoonallisuuden kokonaiskehittymisen tukemista ammattitaidon saavuttamisen rinnalla. Tällä halutaan opiskelijan kannalta turvata ammatillisen kehittymisen ohella muut yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisen valmiudet. Opiskelijan kokonaiskehittymisen tavoitteet sisältyvät sekä kaikille yhteisiin ammattitaitoa täydentäviin "yleissivistäviin" opintoihin että ammatillisiin opintoihin. Sen lisäksi erittäin keskeisenä tavoitteena pidetään sellaisen ammattitaidon tuottamista, jolla on käyttöä laajasti erilaisillakin työpaikoilla. Myös jatko-opintokelpoisuuden osalta Suomen ratkaisu on integratiivinen. Uudet kolmivuotiset tutkinnot on suunniteltu siten, että tuottavat myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteen koulutukseen.
    Kokeilut ovat varmasti sen lisäksi, että ne tuottivat "kaksoispätevyyden myös rikastaneet ja monipuolistaneet ammatillista osaamista sekä lisänneet koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä. Kaikki tavoitteita, joissa riittää tekemistä kaikissa maissa. Toivottavasti nämä kokeilut myös pystyisivät vaikuttamaan opetussuunnitelmiin siten, että jyrkkä raja teoriaopintojen ja ammattiopintojen välillä pienenisi. (S-L.K. 07/06/01)
Impact In Bavaria, the pilot project students were asked why they were participating in the double qualification programme. Approximately 80% of them stated the one-and-a-half year time saving mechanism (compared to the length of the traditionally taken route) for obtaining higher study qualifications and vocational certification as the reason for their choice. The possibility of obtaining better occupational opportunities was the second most often stated reason - given by 49% of the participants. The third most often stated reason - listed by 42.9% - involved the opportunity of attaining a higher degree of vocational and general education related knowledge and the fifth, given by 18.4%, concerned the possibility of greater occupational flexibility, i.e. the opportunity of later being able to change occupations.
    Another questionnaire revealed how graduates of the Bavarian pilot project intend to utilise their double qualifications. 63.2% of the participants wish to pursue higher studies. Of these, 36.7% subsequently intend to return to their original training company as a fully qualified engineer. Only 4% of the participants with a university entrance qualification return to work without having completed higher studies (for the most part to their original training company). None of the Bavarian participants have, however, had to deal with unemployment because the training companies have agreed to guarantee reemployment. (S.M. ed. 14/09/99 - based on Bremer & Kusch 1999)
 
Reference The national case study on the German pilot projects, prepared by  Bremer & Kusch 1996a, was summarised in Brown & Manning 1998a (pp 11-13). The summary was updated in the authors' contribution for the DUOQUAL Survey 1999. The Brandenburg pilot project in the context of post-16 strategies in Germany was investigated by Bremer & Heidegger in Lasonen 1996a (pp 149-168). A further analysis of the learning process in the Brandenburg pilot project is contained in the topic study on "integrated learning processes" prepared by Frøyland et al. for DUOQUAL published by Brown & Manning 1998a (pp 45-64). Detailed evidence on the careers of graduates of the Bavarian pilot project can be found in the topic study on "tracing careers" by Eckert et al. published in Brown & Manning 1998a (pp 99-118). Further information on the related  Bavarian pilot projects IDEA and NELE is provided by Kusch 1999a. (S.M. 14/09/99)  
Author Rainer Bremer/ Werner Kusch/ Sabine Manning (ed) Sirkka-Liisa Kärki

>Access to reviews<   FINNBASE  >Index of reviews<

  Top of the page
  First set up: 14/09/1999
Latest update: 14/06/2001
 Contact: Sabine Manning
© WIFO/ IER Jyvaskyla