FINNBASE
Ammatillisen koulutuksen arvostuksen lisääminen
Tietokanta perustuu suomalaisiin ja eurooppalaisiin kokemuksiin.
WIFO HOME

Esittely


 
 
Tavoitteet

Finnbasen tarkoitus on saada aikaan keskustelua siitä, miten Suomen ammatillisen koulutuksen asemaa ja laatua voidaan parantaa. Keskustelun aikaansaamista aktivoi palaute, jota on saatu suomalaisista ja eurooppalaisista tutkimusprojekteista. Finnbasen erityistavoitteita ovat

  • Levittää neljän Leonardo da Vinci -projektin (Post-16 Strategies/SPES-NET ja INTEQUAL/DUOQUAL) aikaansaannoksia ja tuloksia. Projekteja ovat koordinoineet Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopistosta ja WIFO Berliinistä, Saksasta.
  • Lisätä kansallisen levitysprojektin, AKALEn, vaikuttavuutta (AKALEn perustana on Post-16 Strategies -projekti.).
  • Tukea CEDEFOPia  (European Centre for Development of Vocational Education and Training) sen ponnisteluissa luoda linkitettyjä tietokantoja eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista aihealueista.
  • Mahdollistaa Leonardo da Vinci -ohjelman tulosten käytännön sovellukset Suomessa.
Finnbase on työkalu, joka on tarkoitettu edistämään meneillään olevien tutkimusten yhteistyötä ja jatkuvaluonteisen disseminaation mahdollistamiseksi.

Lähestymistapa

Finnbasen lähtökohtana on Johanna Lasosen ja Sabine Manningin  CEDEFOPille  1999 laatima tutkimus siitä, miten ammatillisen koulutuksen asemaa parannetaan verrattuna yleissivistävään koulutukseen ('how to improve the standing of vocational education as against general education) [Research Report 1999, Lasonen & Manning 1999a]. Kyseisen tutkimuksen tarkoituksena on edelleen analysoida niitä eurooppalaisia projekteja, jotka ovat käsitelleet ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen suhdetta toisen asteen koulutuksessa. Analyysissä on kolme näkökulmaa: opetussuunnitelma/oppiminen, koulutusjärjestelmä ja työmarkkinat. Tämän perusteella nimettiin kolme kriteeriä, jotka yhdistävät ammatillisen koulutuksen aseman ja tason. Kriteerit ovat a) henkilökohtainen pätevyys (sisältäen taidot), b) koulutuksellinen liikkuvuus (elinikäinen oppiminen) ja c) ammatillinen liikkuvuus työmarkkinoilla.
Finnbasen jatkoanalyysin keskeinen käsite on toimenpide (measure), jonka tarkoitus on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja asemaa. Tälläiset toimenpiteet voivat olla suuria uudistuksia, erilaisia ohjattuja toimenpiteitä, pilottihankkeita tai muita aloitteita. Kukin toimenpide on sidoksissa perusongelmaan, jonka ratkaisemiseen se tähtää sekä vaikuttavuuteen, jonka kyseinen toimenpide saa aikaiseksi. 

Analyysimalli

Suomalaisten ja eurooppalaisten tutkimustulosten välillä on löydettävissä yhtymäkohtia. Periaatteellinen kysymys pitäisi kuulua: Mitkä ovat Suomen oloissa oleellisimmat ongelmat/toimenpiteet (sekä vaikuttavuudet) ja millaisia vastaavia kokemuksia on löydettävissä Euroopan tasolla? Etsittäessä  yleiseurooppalaista vastaavuutta ongelmien ja toimenpiteiden tasolla, nousee keskeiseksi tekijäksi kunkin maan kansallinen koulutusjärjestelmäi; tämä vaikuttaa olennaisesti siihen, miten kussakin tapauksessa määritellään ongelma, toimenpide ja vaikuttavuus. 
Jatkoanalyysin tulokset on esitelty lyhyissä katsauksissa, jotka on tarkoitettu analyyttisiksi välivaiheiksi ajankohtaisten tutkimustulosten seurannassa sekä poliittisen keskustelun aikaansaamiseksi. Jotta kuhunkin katsaukseen voisi perehtyä tarkemmin, on loppuun liitetty luettelo käytetyistä lähteistä (hankeraportit, tutkimukset jne.)  Tätä tarkoitusta varten tietokanta sisältää erityiset keskustelu- ja mielipidesivut. Päätöksentekijöitä varten kootaan  merkittävimmät kannanotot omaksi sivukseen.

  Yhteistyö

Finnbase on monien asiantuntijoiden yhteistyön tulosta. Finnbasen internet-toteutuksessa on poikettu tavanomaisesta työnjaosta, missä  kirjoittajat antavat alkuperäiset tutkimustuloksensa sivujen ylläpitäjille ja -suunnittelijoille, jotka sitten luovat ja ylläpitävät sivustoa.  Finnbase on kehittäjiensä yhteistyön tuote. Alkuvaiheessaan Finnbase on html-muodossa ja linkitettynä  WIFOn sivuille. 

Yhteistyökumppanit

Finnbasen on kehittänyt Koulutuksen tutkimuslaitoksessa vieraileva tutkija tri Sabine Manning, WIFOsta Berliinistä. Hän on myös suunnitellut Finnbasen sivuston. Vierailun on rahoittanut Suomen Akatemia tri Johanna Lasonen hakemuksesta. Finnbase on jatkoa heidän yhteistyölleen kahden Leonardo -projektin (POST-16 STRATEGIES ja INTEQUAL/DUOQUAL) koordinoinnille. Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopistosta on järjestänyt työskentelytilat tri Sabine Manningille ja tri Johanna Lasonen on koordinonut toteututusta. Finnbase on Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja WIFOn yhteinen hanke, jonka teknisessä toteutuksessa ovat avustaneet Juha Lahti ja Marja-Liisa Mustonen (KTL). Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkijat, kansallisen levitysprojektin AKALEn partnerit  ja Leonardo da Vinci -projektien eurooppalaiset partnerit ovat  osallistuneet yhteistyöhön kirjoittamalla Finnbasen katsaukset, kommentit ja lähdeluettelot.

Lähde

Finnbasen hahmotelma on löydettävissä teoksesta  Manning 1999a.

  Sivun alkuun
  First set up (Finnish): 15/12/1999
Latest update: 15/12/1999
Edition and translation: Marja-Liisa Mustonen
 Contact: Sabine Manning/ Marja-Liisa Mustonen
© WIFO/ IER Jyvaskyla


Finnbase homepage
Introduction
Access to reviews
Index of reviews
Info on authors
Sources
Pattern of reviews
Guide for contributions
Explanatory notes