VET&HRD
 
VET and HRD research in European countries > Overview

Poland  [4]  Major institutions involved in VET/HRD research

Aspects    [Outline]    [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [Summary]

WIFO Home

Back to Overview

Main institutions implementing VET/HRD researches:
 • Institute for Educational Research of the Ministry of National Education And Sports in Warsaw (Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – IBE). Conducts basic and applied research in education, provides expertise for educational policy and practice (www.ibe.edu.pl).
 • Institute for Terotechnology – National Research Institute in Radom (Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu – ITeE-PIB). Specialises in conducting occupational research, developing and evaluating vocational qualification standards and modular curricula of vocational education and training (www.itee.radom.pl).
 • Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (Centralny Instytytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy - CIOP-PIB). Specialises in human resources development in the field of labour protection, related to occupational safety (www.ciop.pl).
 • Institute of Labour and Social Studies – ILSS in Warsaw (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - IPiSS). Specialises in studies and research concerning the labour market, forecasting labour supply and demand as well as in research on human resources development (www.ipiss.pl).
 • National In-Service Teacher Training Centre in Warsaw (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – CODN). Specialises in conducting research on teachers’ competencies and quality of related services (www.codn.edu.pl).
 • National Centre for Supporting Vocational and Continuing Education in Warsaw (Krajowy Ośrodek Wspierania Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – KOWEZiU). Conducts research on the development of vocational guidance and counselling and on curricula for vocational education (www.koweziu.edu.pl).
 • Central Examination Commission in Warsaw (Centralna Komisja Egzaminacyjna – CKE). Inspires, conducts and co-ordinates regular diagnostic, implementation and evaluation research related to external examination system (www.cke.edu.pl).
 University centers:
 • Center for Science Policy and Higher Education. Warsaw University (Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego (www.cbpniszw.uw.edu.pl)
 • Centre of Innovation, Technology Transfer and University Development (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (www.cittru.uj.edu.pl)
 • Knowbase, University of Lodz (Centrum Doskonałości Uniwersytetu Łódzkiego (www.knowbase.uni.lodz.pl)
 • Center of Research and Expertise of the Economical Academy in Katowice (Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach (www.cbie.ae.katowice.pl)
 • Development Center of Non–stationary Education of the Warsaw School of Economics (Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoły Głównej Handlowej (http://akson.sgh.waw.pl/ksiazka/ksiazka.php?path1=4)
 • Management and Social Communication Faculty of the Jagiellonian University (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://gemini.miks.uj.edu.pl)
 • Faculty of Humanities of the Mikolaj Kopernik University (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (www.umk.pl/wydzialy/wh)
 • Faculty of Management of the University in Zielona Gora (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego (www.wz.uz.zgora.pl/top.html)
Other organisations:
 • Government Center for Strategic Studies (Rządowe Centrum Studiów Strategicznych – RCSS) - Team to Forecast Labour Demand (Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę) –. Conducts research on the development of occupations and specialisations (www.rcss.gov.pl).
 • Central Statistical Office (Główny Urząd Statystyczny - GUS). Specialises in the research of the public statistics (www.stat.gov.pl).
 • Gdańsk Institute for Market Economics (Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową – IBGR). Specialises in scientific-research works related to social policy and labour market, co-ordinates the functioning of the Polish Lisbon Strategy Forum, initiates research and expertise in the field of employability and its development (www.ibngr.edu.pl).
 • Agricultural Advisory Centre in Brwinow (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - CDR). Specialises in research on human resources development for the agricultural sector, conducts analyses and forecasts in the field of agricultural advisory work (www.cdr.gov.pl).
 • Institute of Management (Instytut Zarządzania - IZ). Specialises in the research and development of Polish managerial staff (www.izinfo.home.pl/instytut/).
 • Polish Chamber of Training Companies (Polska Izba Firm Szkoleniowych – PIFS). It represents a network of training companies, specialises in market development of educational services and in propagating the lifelong learning idea. (www.pifs.pl).
 • State Accreditation Committee (Państwowa Komisja Akredytacyjna - PAK). Evaluates and supervises educational quality at university level (www.pka.edu.pl).
Top of the page
Source: Cedefop - National Research Report Poland (details see Bibliography)
Editor: Sabine Manning  © WIFO